Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatów: ciechanowskiego i mławskiego

OPIS PROJEKTU

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja ProEdoo jest partnerem społecznym Centrum Medycznego Arnica w projekcie  „Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatów: ciechanowskiego i mławskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Numer projektu: RPMA.09.02.02-14-a226/17

Lider projektu: Arnica Adam Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna

Partner projektu: Fundacja ProEdoo

Okres realizacji: 01.07.2018-30.06.2019

Całkowita wartość projektu: 366 700,00 zł

Dofinansowanie projektu: 340 520,00 zł

Wkład Unii Europejskiej: 293 360,00 zł

Cele projektu:

1. Poprawa stanu zdrowia dzieci w zakresie chorób kręgosłupa na terenie powiatów ciechanowskiego i mławskiego wśród 60 dzieci z klas I-VI w okresie realizacji projektu
2. Zwiększenie wykrywalności chorób kręgosłupa u dzieci
3. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych oraz zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem chorób kręgosłupa wśród dzieci i ich rodziców
4. Zmniejszenie odsetka osób cierpiących z powodu chorób kręgosłupa wśród dzieci dzięki opiece lekarskiej oraz fizjoterapeutycznej

Planowane efekty:  Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa u 60 uczestników projektu z klas I-VI z terenu powiatów ciechanowskiego i mławskiego.

Projekt przewiduje realizację bezpłatnego wsparcia:

Zadanie 1. Kwalifikacja uczestników do projektu – realizowana we wrześniu 2018

Zadanie 2. Działania informacyjno-edukacyjne – realizowane w okresie od października 2018 do lutego 2019 roku

Zadanie przewiduje działania informacyjno-edukacyjne adresowane do wszystkich uczestników projektu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych w celu zwiększenia ich wiedzy z zakresu chorób kręgosłupa. Zajęcia będą dostosowane do wieku, stanu zdrowia i możliwości psychofizycznych uczestników. Zostaną przeprowadzone w formie najbardziej atrakcyjnej dla danej grupy odbiorców: warsztatów, pogadanek, dyskusji, zabaw, grywalizacji z zastosowaniem aktywizujących i edukacyjno-integracyjnych metod nauczania

Zadanie 3. Interwencja terapeutyczna – badania lekarskie/fizjoterapeutyczne – realizowane w okresie od września 2018 do czerwca 2019 roku.

Każdy z uczestników zostanie objęty:

1. Pierwszym badaniem lekarskim/fizjoterapeutycznym- przewidywany termin realizacji: wrzesień 2018,
2. Badaniem lekarskim/fizjoterapeutycznym w trakcie trwania projektu- przewidywany termin realizacji: styczeń 2019,
3. Końcowym badaniem lekarskim/fizjoterapeytycznym – przewidywany termin realizacji: czerwiec 2019
4. Indywidualnym poradnictwem lekarskim – 3 wizyty-porady/ uczestnika projektu – realizacja według potrzeb zdrowotnych uczestników projektu.

Zadanie 4.  Interwencja terapeutyczna – aktywność fizyczna – realizowane będzie w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019 roku.

Zadanie przewiduje:

1. Grupowe zajęcia ruchowe – 2 razy w tygodniu: basen oraz gimnastyka korekcyjna
2. Zajęcia indywidualne w formie zabiegów fizykalnych, masaży, kinezyterapii, terapii manualnych, technik specjalnych – w zależności od potrzeb zdrowotnych uczestników projektu

W Projekcie uwzględniono dowóz na basen dzieci z terenów wiejskich i rodzin o niskim statusie materialnym. Transport będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatów ciechanowskiego i mławskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020. Realizatorem projektu jest Arnica Adam Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna w partnerstwie z Fundacją ProEdoo.

Projekt jest adresowany do dzieci z klas I-VI z podejrzeniem lub stwierdzoną chorobą kręgosłupa. Rekrutacja do projektu rozpocznie się we wrześniu 2018 roku.

Rekrutacja do projektu jest ciągła! Zapraszamy do składania formularzy

Rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłaszać udział dzieci w projekcie:

– bezpośrednio w biurze projektu, składając dokumenty aplikacyjne oraz dokumenty poświadczające otyłość dziecka – w godzinach dyżurowania koordynatora projektu, tel-572 069 641, 508 125 949

– pośrednio przesyłając skany oryginalnych, podpisanych dokumentów na adres e-mail: fundacja.proedoo@gmail.com z dopiskiem „choroby kręgosłupa – rekrutacja”.

Na komplet dokumentów aplikacyjnych składają się:

  1. a) Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami,
    b) Formularz świadomej zgody na udział w programie,
    c) Posiadana dokumentacja medyczna – jeśli stwierdzono chorobę kręgosłupa,
    d) Orzeczenie o niepełnosprawności- jeśli dotyczy.

Dokumenty pobrać można w biurze projektu lub ze stron internetowych: Lidera projektu: http://arnica.org.pl oraz Partnera projektu: https://proedoo.pl

oraz zgłaszając się wraz z dzieckiem na badanie w ramach kwalifikacji do projektu, która rozpocznie się we wrześniu 2018 roku. Grafik przyjęć specjalistów zostanie ogłoszony na w/w stronach internetowych  terminie do końca sierpnia 2018 roku.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 572 069 641, 508 125 949

e-mail: fundacja.proedoo@gmail.com

Uwaga!

Przyjmowane będą wyłącznie prawidłowo wypełnione formularze uczestnictwa.

Decyduje kolejność zgłoszeń

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Formularz rekrutacyjny

Skip to content