Statut Fundacji

Statut
„Fundacji ProEdoo”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. „Fundacja ProEdoo”, zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1984 nr 21 poz. 97 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Annę Walczewską zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Anną Trusiewicz w Ciechanowie dnia 13 października 2017 roku: Repertorium A nr 1933/2017.

§ 2.

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Ciechanów.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem
nazwy w wybranych językach obcych.

§ 3.

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacja sprawuje minister właściwy ds. edukacji.
3. Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności.

§ 4.

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może posługiwać się znakiem graficznym identyfikacji wizualnej.

§ 5.

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
2. Fundacja jest organizacją pozarządową i może prowadzić działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873, z późn. zm.).
3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
4. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie
w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
5. Osiągany dochód Fundacja przeznacza na realizację celów statutowych.

§ 6.

1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
2. Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizn lub dotacji
jednorazowych albo łącznych w wysokości równej co najmniej 3.000 zł (trzy tysiące złotych) dla osób fizycznych i 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) dla osób prawnych, uzyskają, o ile wyrażą życzenie, tytuł Honorowego Sponsora Fundacji. Tytuł ten ma charakter osobisty i nadawany jest przez Zarząd Fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 7.

1. Celami statutowymi Fundacji są:
a. Wspieranie inicjatyw społecznych, publiczno-społecznych oraz publiczno-prywatnych
w zakresie edukacji, zwłaszcza w zakresie rozwoju naukowego, gospodarczego oraz
promocji zdrowia;
b. Działalność edukacyjna wspierająca rozwój kompetencji kluczowych wśród dzieci
i młodzieży;

c. Propagowanie idei uczenia się przez całe życie oraz rozwoju kompetencji kluczowych
wśród osób dorosłych;
d. Wspieranie działań w zakresie zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej oraz sportu;
e. Inicjowanie oraz wspieranie działań edukacyjno-promocyjnych w zakresie zdrowego
odżywiania oraz podnoszenia poziomu świadomości żywieniowej;
f. Propagowanie aktywności integracyjnych oraz sportowych zwłaszcza wśród seniorów;
g. Wspieranie działalności na rzecz walki ze społecznymi chorobami cywilizacyjnymi;
h. Wspieranie, ochrona i promocja zdrowia;
i. Działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej oraz aktywizacja zawodowa
osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym;
j. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
k. Inicjowanie oraz wspieranie innowacyjnych projektów edukacyjnych i badawczych,
zwłaszcza na rzecz rozwoju edukacji dzieci i młodzieży;
l. Działalność wspierająca rozwój innowacyjności, wdrażanie i promocja nowych
rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
m. Propagowanie inicjatyw wspomagających rozwój integracji wspólnot i społeczeństw lokalnych w tym działań wspierających integrację międzypokoleniową;
n. Propagowanie działalności przyczyniającej się do rozwoju turystyki, agroturystyki,
rekreacji i krajoznawstwa;
o. Wsparcie działań z zakresu ochrony środowiska, ekologii oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego;
p. Wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego;
q. Wspieranie rozwoju gospodarczego oraz przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;
r. Propagowanie rozwoju sektora organizacji pozarządowych, ekonomii społecznej oraz wolontariatu;
s. Upowszechnianie i ochrona wolności, równości, praw obywatelskich, dialogu
obywatelskiego oraz działania na rzecz rozwoju demokracji, integracji społecznej oraz
dialogu usystematyzowanego.

§ 8.

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Organizację i prowadzenie tematycznych warsztatów, szkoleń, konferencji, programów aktywizująco-edukacyjnych, spotkań informacyjnych, poradnictwa, zajęć w formach edukacji pozaszkolnej;
 • Działalność badawczą i wydawniczą;
 • Popularyzację wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania oraz ochrony zdrowia, ekologii, sportu;
 • Organizowanie i udział w imprezach sportowych, integracyjnych, rekreacyjnych
  oraz kulturalnych;
 • Upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku;
 • Realizację szkoleń i doradztwa zawodowego oraz organizację staży, praktyk
  zawodowych oraz pośrednictwa pracy wspierających proces reintegracji społecznozawodowej;
 • Tworzenie i realizację projektów oraz programów zbieżnych z celami Fundacji;
 • Inicjowanie i rozwijanie działalności w oparciu o współpracę międzynarodową;
 • Wsparcie instytucji, organizacji, osób fizycznych i prawnych w zakresie działalności bieżnej z celami Fundacji;
 • Współpracę z administracją rządową, samorządową, sektorem organizacji
  pozarządowych, przedsiębiorstwami oraz społecznością związaną z rozwojem:
  edukacji, polityki społecznej, promocji zdrowia i sportu, kultury i sztuki oraz
  gospodarki;
 • Fundowanie stypendiów i subsydiów.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 9.

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2 100,00 złotych (słownie: dwa tysiące sto złotych) zapewniony przez Fundatora oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Na ten cel Fundator z kwoty wskazanej w ust. 1 przeznacza 1.000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych).

3. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.

§ 10.

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a. darowizn, spadków, zapisów;
b. dotacji, subwencji oraz grantów;
c. zbiórek i imprez publicznych;
d. dochodów z aktywów, nieruchomości, praw majątkowych;
e. operacji finansowych;
f. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

Rozdział IV

Działalność gospodarcza

§ 11.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w poniższym zakresie:
a. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);
b. Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
c. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
(PKD 85.51.Z);
d. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);
e. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
f. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
g. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
h. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
i. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
j. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych (PKD 72.20.Z);

k. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
l. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
m. Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
n. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD
70.22.Z);
o. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników;
p. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z);
q. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z);
r. Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z);
s. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
t. Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
u. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana (86.90.E);
v. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z);
w. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z).

Rozdział V

Organy Fundacji

§ 12.

1. Organem zarządzającym Fundacją jest Zarząd.
2. Zarząd składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa i powoływany jest przez Fundatora.
3. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
4. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
5. Powoływanie lub odwoływanie członka Zarządu odbywa się w drodze uchwały Fundatora.
6. Fundator może zostać członkiem Zarządu i uczestniczyć w jego działaniach na takich samych zasadach jak pozostali członkowie Zarządu.
7. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

 • złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu;
 • odwołania członka Zarządu przez Fundatora w drodze uchwały;
 • śmierci członka Zarządu.

8. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
9. Z posiedzeń Zarządu sporządzane są protokoły.
10.Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów oddanych
w obecności co najmniej połowy członków Zarządu uprawnionych do głosowania.
W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Prezesa.
11. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach finansowych, składa dwóch członków Zarządu działających łącznie.
12. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu może określać „Regulamin Zarządu
Fundacji”.

§ 13.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. realizacja celów statutowych;
b. sporządzanie rocznych i długookresowych planów pracy;
c. sporządzanie i realizacja budżetu;
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
e. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
g. tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;
h. nanoszenie zmian w Statucie Fundacji;
i. sporządzanie sprawozdań finansowych, merytorycznych i przedkładanie ich
właściwym organom oraz udostępnianie ich do publicznej wiadomości.
3. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie lub są zatrudniani w Fundacji.
Z tytułu pełnienia funkcji członkom Zarządu przysługuje dieta, której wysokość ustalana jest
przez Fundatora.

Rozdział VI

Zmiana Statutu

§ 14.

1. Zarząd Fundacji może dokonać zmiany statutu Fundacji bezwzględną większością głosów.

Rozdział VII

Likwidacja Fundacji

§ 15.

1. Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały.
3. Likwidatora Fundacji powołuje Zarząd.
4. O likwidacji Fundacji Likwidator zawiadamia ministra właściwego ds. edukacji.
5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach statutowych.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 16.

1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Skip to content