Polityka prywatności i COOKIE

Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników

Wyrażając zgodę na wykorzystanie plików cookie przez wszystkie serwisy proedoo.pl  oświadczasz, że Twoja przeglądarka jest ustawiona w tym zakresie zgodnie z Twoimi preferencjami.

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych:
  1. „zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”,
  2. „ograniczenie celu”,
  3. „minimalizacja danych”,
  4. „prawidłowość”,
  5. „ograniczenie przechowywania”,
  6. „integralność i poufność”.
 2. Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:
  1. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
  5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookie.

Przed wyrażeniem zgody, na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookie Fundacji ProEdoo z siedzibą w Ciechanowie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

Pliki cookie mogą być zamieszczane przez Fundację ProEdoo z siedzibą w Ciechanowie, jak i podmioty trzecie, z którymi Fundacja ProEdoo z siedzibą w Ciechanowie współpracują. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Jakie dane o Tobie zbieramy

 • Dane zbierane podczas rejestracji

Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności oferowanych przez serwis, będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o login i hasło, jakiego będziesz używał na naszej witrynie. Zostaniesz poproszony również o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Fundacja ProEdoo z siedzibą w Ciechanowie

 • Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej plikom cookie.

Klauzula informacyjna – RODO art. 13 – źródło bezpośrednie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej powoływane jako RODO. 

Fundacja ProEdoo,  z siedzibą w: Ciechanowie, Plac Kościuszki 11,  zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000701020,prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy   Krajowego   Rejestru   Sądowego,    NIP 5662019159,   REGON 368601740,   (informacja odpowiadająca aktualnemu odpisowi z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 26.10.2017r. stanowi Załącznik nr 1 do Umowy), reprezentowaną przez: Patrycję Aleksandrę Holec – Prezes Zarządu Fundacji, informuje iż jest Administratorem Państwa danych osobowych.

 Dane kontaktowe Administratora Danych: Patrycja Aleksandra Holec, patrycja.h@proedoo.pl

 Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z: 

 • ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1984 nr 21 poz. 97 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873, z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.);
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.);
 • Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentem, beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi;
 • Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Fundacji.

Celami statutowymi Fundacji są:

 • Wspieranie inicjatyw społecznych, publiczno-społecznych oraz publiczno-prywatnych w zakresie edukacji, zwłaszcza w zakresie rozwoju naukowego, gospodarczego oraz promocji zdrowia;
 • Działalność edukacyjna wspierająca rozwój kompetencji kluczowych wśród dzieci i młodzieży;
 • Propagowanie idei uczenia się przez całe życie oraz rozwoju kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych;
 • Wspieranie działań w zakresie zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej oraz sportu;
 • Inicjowanie oraz wspieranie działań edukacyjno-promocyjnych w zakresie zdrowego odżywiania oraz podnoszenia poziomu świadomości żywieniowej;
 • Propagowanie aktywności integracyjnych oraz sportowych zwłaszcza wśród seniorów;
 • Wspieranie działalności na rzecz walki ze społecznymi chorobami cywilizacyjnymi;
 • Wspieranie, ochrona i promocja zdrowia;
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej oraz aktywizacja zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • Inicjowanie oraz wspieranie innowacyjnych projektów edukacyjnych i badawczych, zwłaszcza na rzecz rozwoju edukacji dzieci i młodzieży;
 • Działalność wspierająca rozwój innowacyjności, wdrażanie i promocja nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • Propagowanie inicjatyw wspomagających rozwój integracji wspólnot i społeczeństw lokalnych w tym działań wspierających integrację międzypokoleniową;
 • Propagowanie działalności przyczyniającej się do rozwoju turystyki, agroturystyki, rekreacji i krajoznawstwa;
 • Wsparcie działań z zakresu ochrony środowiska, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • Wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • Wspieranie rozwoju gospodarczego oraz przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;
 • Propagowanie rozwoju sektora organizacji pozarządowych, ekonomii społecznej oraz wolontariatu;
 • Upowszechnianie i ochrona wolności, równości, praw obywatelskich, dialogu obywatelskiego oraz działania na rzecz rozwoju demokracji, integracji społecznej oraz dialogu usystematyzowanego.

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z n/w przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa

Wykorzystywanie plików cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki cookie zawierają niewielkie ilości tekstu możliwego do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać wiedzę o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy najbardziej Cię interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania serwisów WWW do Twoich potrzeb, usprawnienia funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).

Każdy indywidualny cookie składa się z czterech podstawowych części:

 1. nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie;
 2. nazwa cookie: cookie ma nazwę, unikatową na stronie, która je ustawiła;
 3. termin ważności: ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie);
 4. wartość: to informacje w pliku cookie, których strona WWW używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty.

W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne do optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:

 1. rozpoznawania użytkowników logujących się na chronionych stronach internetowych, co umożliwia im odwiedzanie wielu stron bez konieczności wpisywania nazwy użytkownika i hasła do każdej ze stron;
 2. rejestrowania preferencji użytkowników – przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie);
 3. rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne we wprowadzaniu usprawnień w treści i w sposobie nawigacji strony.

Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Więcej informacji:

Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików cookie na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie). Aby to zrobić, musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Ciebie o to pytać.

Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, może spowodować utratę pewnych funkcjonalności i utrudnić lub uniemożliwić pełne wykorzystanie jej możliwości. Zgodnie z wymogami Prawa telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze (patrz linki powyżej). Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/) lub (http://wszystkoociasteczkach.pl/).

Listę plików cookie, które stosujemy na naszych stronach, znajdziesz pod adresem: i tu adres strony gdzie informatyk powinien umieści informacje o cookies

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Skip to content