Zdrowie smakuje przeciwdziałanie otyłości powiat makowski - opis projektu

OPIS PROJEKTU

Z radością informujemy, że Fundacja ProEdoo jest partnerem społecznym SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim w projekcie:

RPMA09.02.02-14-b308/18

 „Zdrowie smakuje – przeciwdziałanie otyłości wśród dzieci w powiecie makowskim”

współfinansowanym ze środków UE (Europejskiego Funduszu Społecznego) i budżetu Państwa, który będzie realizowany na terenie powiatu makowskiego w roku szkolnym 2019-2020.

Podstawa programowa:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych

Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego (okres realizacji: lata 2018-2021).

Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. – 30.06.2019 r.

Cel projektu:

Celem projektu jest wczesne wykrywanie otyłości u dzieci i zapobieganie pogłębianiu się problemów zdrowotnych oraz poprawa stanu zdrowia dzieci z klas I-VI z otyłością, poprzez objęcie ich: działaniami edukacyjnymi (warsztaty żywieniowe i edukacyjne) oraz interwencją terapeutyczną (badania lekarskie, grupowe zajęcia z zakresu aktywności fizycznej, w tym basen, ćwiczenia ruchowe na sali). Wsparcie obejmie co najmniej 50 dzieci z poszczególnych gmin powiatu makowskiego przez okres 9 m-cy.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa stanu zdrowia dzieci ze zdiagnozowaną otyłością. Wzrośnie również poziom wiedzy dzieci i ich rodziców w zakresie zdrowego odżywiania i przeciwdziałania otyłości. W rezultacie spowoduje to zmniejszenie odsetka dzieci cierpiących z powodu otyłości i związanego z nią wykluczenia społecznego.

Finansowanie projektu:

Wartość całkowita projektu:                  277 593,75 zł,  

w tym:

Dofinansowanie ze środków UE (EFS):   222 075,00 zł

Wkład Budżetu Państwa:                        32 418,75 zł

Informacje na temat projektów, które uzyskały dofinansowanie: www.mapadotacji.gov.pl

Skip to content