Zdrowy kręgosłup powiat makowski - opis projektu

Opis projektu

Jako partner społeczny SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim w realizacji projektu „Zdrowy kręgosłup” Fundacja ProEdoo zaprasza serdecznie do udziału w rekrutacji.

Projekt RPMA09.02.02-14-b298/18

 „Zdrowy kręgosłup” współfinansowany jest ze środków UE (Europejskiego Funduszu Społecznego) i budżetu Państwa, który będzie realizowany na terenie powiatu makowskiego w roku szkolnym 2019-2020.

Podstawa programowa:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych

Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego (okres realizacji: lata 2018-2021).

Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. – 30.06.2020 r.

Cel i zakres rzeczowy projektu:

Celem projektu jest wczesne wykrywanie i zapobieganie pogłębianiu się problemów zdrowotnych oraz poprawa stanu zdrowia dzieci z klas I-VI w zakresie chorób kręgosłupa, poprzez objęcie 70 uczestników projektu działaniami edukacyjnymi (warsztaty dla uczestników i ich rodziców) oraz interwencją terapeutyczną (badania lekarskie, grupowe zajęcia z zakresu aktywności fizycznej, w tym basen, gimnastyka korekcyjna).

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa stanu zdrowia dzieci z chorobami kręgosłupa. Wzrośnie również poziom wiedzy dzieci i ich rodziców w zakresie profilaktyki zdrowia w zakresie profilaktyki chorób kręgosłupa. W rezultacie spowoduje to wczesne wykrywanie i rehabilitacja chorób kręgosłupa.

Finansowanie projektu:

Wartość całkowita projektu:                    425 950,00 zł,  

w tym:

Dofinansowanie ze środków UE (EFS):   340 760,00 zł

Wkład Budżetu Państwa:                            53 330,00 zł

Informacje na temat projektów, które uzyskały dofinansowanie: www.mapadotacji.gov.pl

Skip to content