Smak zdrowia przeciwdziałanie otyłości powiat przasnyski

Opis projektu

PRZECIWDZIAŁANIE OTYŁOŚCI- POWIAT PRZASNYSKI

 INFORMACJE O PROJEKCIE

Z radością informujemy, że Fundacja ProEdoo została partnerem społecznym SPZZOZ w Przasnyszu w projekcie RPMA.09.02.02-14-b241/18

„Smak zdrowia – wdrażanie wczesnego wykrywania i leczenia otyłości wśród dzieci”

współfinansowanym ze środków UE (Europejskiego Funduszu Społecznego) i budżetu Państwa, który będzie realizowany w roku szkolnym 2019-2020.

Podstawa programowa:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych

Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego (okres realizacji: lata 2018-2021).

Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. – 30.06.2020 r.

Cel projektu:

Celem projektu jest zapobieganie pogłębianiu się problemów zdrowotnych oraz poprawa stanu zdrowia dzieci z klas I-VI z otyłością poprzez objęcie ich: działaniami edukacyjnymi (warsztaty żywieniowe i edukacyjne) oraz interwencją terapeutyczną (badania lekarskie, grupowe zajęcia z zakresu aktywności fizycznej, w tym basen, ćwiczenia ruchowe na sali). Wsparcie obejmie co najmniej 50 dzieci przez okres 9 m-cy.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa stanu zdrowia dzieci ze zdiagnozowaną otyłością. Wzrośnie również poziom wiedzy dzieci i ich rodziców w zakresie zdrowego odżywiania i przeciwdziałania otyłości. W rezultacie spowoduje to zmniejszenie odsetka dzieci cierpiących z powodu otyłości i związanego z nią wykluczenia społecznego.

Finansowanie projektu:

Wartość całkowita projektu: 274 968,75 zł,

w tym:

Dofinansowanie ze środków UE (EFS): 219 975,00 zł

Wkład Budżetu Państwa:  32 893,75 zł

Informacje na temat projektów, które uzyskały dofinansowanie: www.mapadotacji.gov.pl

Skip to content