Zdrowy kręgosłup – wczesne wyrywanie i rehabilitacja chorób kręgosłupa u dzieci

Opis projektu

PRZYZNANE DOFINANSOWANIE

Z radością informujemy, że Fundacja ProEdoo jest partnerem społecznym SPZZOZ w Przasnyszu w projekcie:

RPMA09.02.02-14-b246/18

„Zdrowy kręgosłup – wczesne wyrywanie i rehabilitacja chorób kręgosłupa u dzieci”

współfinansowanym ze środków UE (Europejskiego Funduszu Społecznego) i budżetu Państwa, który będzie realizowany w roku szkolnym 2019-2020.

Podstawa programowa:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych

Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego (okres realizacji: lata 2018-2021).

Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. – 30.06.2019 r.

Cel projektu:

Celem projektu jest zapobieganie pogłębianiu się problemów zdrowotnych oraz poprawa stanu zdrowia dzieci z klas I-VI w zakresie chorób kręgosłupa, poprzez objęcie ich: działaniami edukacyjnymi (warsztaty dla uczestników i ich rodziców) oraz interwencją terapeutyczną (badania lekarskie, grupowe zajęcia z zakresu aktywności fizycznej, w tym basen, gimnastyka korekcyjna). Wsparcie obejmie co najmniej 70 dzieci z terenu powiatu przasnyskiego przez okres 9 m-cy.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa stanu zdrowia dzieci z chorobami kręgosłupa. Wzrośnie również poziom wiedzy dzieci i ich rodziców w zakresie profilaktyki zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa. W rezultacie spowoduje to wczesne wykrywanie i rehabilitacja chorób kręgosłupa.

Finansowanie projektu:

Wartość całkowita projektu:                    427 443,75 zł,   w tym:

Dofinansowanie ze środków UE (EFS):     341 955,00 zł

Wkład Budżetu Państwa:                          55 308,75 zł

Informacje na temat projektów, które uzyskały dofinansowanie, umieszczone są w serwisie: „Mapa Dotacji UE” na stronie: www.mapadotacji.gov.pl

 

Skip to content